โฆษณาท่องเที่ยว

| More
โดย โอ๋แด่ว    วันที่ 29/12/2553 | ข้อมูลอื่นๆ | หน้าแรก

โฆษณาท่องเที่ยว

โฆษณาท่องเที่ยว เป็นการประกาศสินค้าหรือโฆษณาท่องเที่ยว บริการให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อบอกกล่าวให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงคุณค่าและความแตกต่าง ที่ก่อให้เกิดการซื้อสินค้านั้นๆ  ซึ่งในอดีตนั้นการโฆษณาจะเริ่มต้นด้วยการร้องป่าวประกาศเชิญชวน ต่อมาในปัจจุบันการโฆษณานั้นมีสื่อต่างๆมาก อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อนิตยสารสื่อทางป้ายโฆษณา สื่อโฆษณาบนเว็บ เป็นต้น และข้อความบนโฆษณานั้นเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ เพราะฉะนั้นเนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับโฆษณาทื่ต้องการเผยแพร่ออกไป หรือการโฆษณาแบบปากต่อปากเป็นการโฆษณาแบบไม่ต้องอาศัยเงิน คือผู้บริโภคจะบอกต่อกันเรื่อยๆจน สินค้านั้นเป็นที่รู้จักกันไปทั่ว ยกตัวอย่างเช่น การที่เราไปท่องเที่ยวในที่ที่สวยงาม แล้วเราชื่นชอบ เราก็อยากแนะนำให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักได้ลองไปท่องเที่ยวดูบ้าง

โฆษณาท่องเที่ยว นั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยการนำเอาแนวความคิด สินค้าหรือบริการมาเสนอให้ลูกค้า ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลายประการที่แตกต่างกัน ดังนี้
   1.เพื่อให้แนะนำให้รู้จักสินค้าหรือบริการใหม่ๆ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ
   2.เพื่อสร้างแรงจูงใจ หรือดึงดูดให้กับสินค้าและการบริการการท่องเที่ยวนั้นๆ
   3.เพื่อเป็นการแข่งขันกับสินค้า หรือการบริการโฆษณาท่องเที่ยวประเภทเดียวกัน
   4.เป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าและโฆษณาท่องเที่ยวนั้นๆ
   5.เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าและบริการโฆษณาท่องเที่ยวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ซึ่งจะต้องยึดหลัก ข้อมูลที่โฆษณาจะต้องเป็นความจริง ถูกต้อง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความชัดเจน กะทัดรัด สละสลวย รูปภาพหรือสื่อที่แสดงออกจะต้องมีลักษณะเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด และออกแบบโฆษณาท่องเที่ยวให้น่าสนใจและเหมาะสมกับระดับของกลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกัน
ซึ่งการหาข้อมูล การท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่จะนิยมหาข้อมูลผ่านทาง Internet เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้

โฆษณาท่องเที่ยวโฆษณาท่องเที่ยว ในปัจจุบันนี้ เป็นสิ่ง่ที่มีความสำคัญกับการท่องเที่ยวมาก เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทำรายได้เข้าประเทศสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525  ในปี 2538 ก็เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างจริงจัง จนต่อๆมา ก็มีการพัฒนาแผนการท่องเที่ยว ที่มีโฆษณาท่องเที่ยว เป็นสื่อในการเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไป

 


If you have any suggestions or comments, Please contact us.
SOCIAL PLUS SYSTEM CO.,LTD. TAT TRAVEL LICENSE No.12/02732 Head Office : 8.00 am. - 5.00 pm. (Mon-Fri)
Address : 53-53/1 Rajdamri Road, Tambon Prapathomchedi, Amphor Mueang Nakhonpathom, 73000 Nakhonpathom.
Tel : 034 217 042, 083 078 9006 ,083 078 9008 Copyright ekohchang.com All rights reserved.